Canon LBP 3250 Toner günstig kaufen (2024)

09132-4220

vertrieb@tintenalarm.de

Wir sind Testsieger! Hier klicken

'; document.getElementById('fourth').innerHTML = ''; document.getElementById('fifth').innerHTML = ''; } if (number == 2) { var search_div_id = 'third'; document.getElementById('fourth').innerHTML = ''; document.getElementById('fifth').innerHTML = ''; } if (number == 3) { var search_div_id = 'fourth'; document.getElementById('fifth').innerHTML = ''; } if (number == 4) { var search_div_id = 'fifth'; } document.getElementById(search_div_id).innerHTML = ajaxRequest.responseText; create_drop(search_div_id); } } //$( "#"+search_div_id+" .filterbutton" ).easing("swing", {color: '#d3d3d3', easing: 'linear'}, 3000); //$( "#"+search_div_id+" .filterbutton #highlight" ).effect("highlight", {color: '#9e9e9e', easing: 'linear'}, 3000); $("#" + search_div_id + " #highlight4").fadeIn("200"); $("#" + search_div_id + " #highlight4").fadeOut("200"); } } function search_ajax2(root, number) { var ajaxRequest; // The variable that makes Ajax possible! try { // Opera 8.0+, Firefox, Safari ajaxRequest = new XMLHttpRequest(); } catch (e) { // Internet Explorer Browsers try { ajaxRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch (e) { try { ajaxRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) { // Something went wrong alert("Wrong browser"); return false; } } } // Create a function that will receive data sent from the serve //var id = document.getElementById('id').value; //var root = obj.value; //alert(id+ " "+sort); var queryString = "?root=" + root + "&number=" + number; ajaxRequest.open("GET", "ajax_search2.php" + queryString, true); ajaxRequest.send(null); ajaxRequest.onreadystatechange = display; function display() { if (ajaxRequest.readyState == 4) { var result = ajaxRequest.responseText; var split_result = result.split('_'); if (split_result[0] == 'products') { // alert('products'); if (number == 1) { var link = 'index.php?cPath=' + split_result[1]; } if (number == 2) { var select11 = ''; var select22 = $('#ddsecond2').children('span').attr('id'); var link = 'index.php?cPath=' + split_result[1]; } if (number == 3) { var select11 = ''; var select22 = $('#ddsecond2').children('span').attr('id'); var select33 = $('#ddthird2').children('span').attr('id'); var link = 'index.php?cPath=' + select22 + '_' + split_result[1]; } window.location = link; } else { if (number == 1) { var search_div_id = 'second2'; //document.getElementById('third2').innerHTML = ''; } if (number == 2) { var search_div_id = 'third2'; } document.getElementById(search_div_id).innerHTML = ajaxRequest.responseText; create_drop2(search_div_id); } } //alert(search_div_id); $("#" + search_div_id + " #highlight4").fadeIn("200"); $("#" + search_div_id + " #highlight4").fadeOut("200"); } } function search_ajax_mob(obj, number) { var ajaxRequest; // The variable that makes Ajax possible! try { // Opera 8.0+, Firefox, Safari ajaxRequest = new XMLHttpRequest(); } catch (e) { // Internet Explorer Browsers try { ajaxRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch (e) { try { ajaxRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) { // Something went wrong alert("Wrong browser"); return false; } } } // Create a function that will receive data sent from the serve //var id = document.getElementById('id').value; var root = obj.value; //alert(id+ " "+sort); var queryString = "?root=" + root + "&number=" + number; ajaxRequest.open("GET", "ajax_search_mob.php" + queryString, true); ajaxRequest.send(null); ajaxRequest.onreadystatechange = display; function display() { if (ajaxRequest.readyState == 4) { var result = ajaxRequest.responseText; var split_result = result.split('_'); if (split_result[0] == 'products') { alert('products'); if (number == 1) { var select11 = document.getElementById('select').value; var link = 'index.php?cPath=' + split_result[1]; } if (number == 2) { var select11 = document.getElementById('select').value; var select22 = document.getElementById('select2').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + split_result[1]; } if (number == 3) { var select11 = document.getElementById('select').value; var select22 = document.getElementById('select2').value; var select33 = document.getElementById('select3').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + select22 + '_' + split_result[1]; } if (number == 4) { var select11 = document.getElementById('select').value; var select22 = document.getElementById('select2').value; var select33 = document.getElementById('select3').value; var select44 = document.getElementById('select4').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + select22 + '_' + select33 + '_' + split_result[1]; } if (number == 5) { var select11 = document.getElementById('select').value; var select22 = document.getElementById('select2').value; var select33 = document.getElementById('select3').value; var select44 = document.getElementById('select4').value; var select55 = document.getElementById('select5').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + select22 + '_' + select33 + '_' + select44 + '_' + split_result[1]; } window.location = link; } else if (split_result[0] == 'category') { var select11 = document.getElementById('select').value; var select22 = document.getElementById('select2').value; var select33 = document.getElementById('select3').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + select22 + '_' + split_result[1]; window.location = link; } else { if (number == 1) { var search_div_id = 'second'; document.getElementById('third').innerHTML = '

' + 'Druckermodell wählen' + '

'; document.getElementById('fourth').innerHTML = ''; document.getElementById('fifth').innerHTML = ''; } if (number == 2) { var search_div_id = 'third'; document.getElementById('fourth').innerHTML = ''; document.getElementById('fifth').innerHTML = ''; } if (number == 3) { var search_div_id = 'fourth'; document.getElementById('fifth').innerHTML = ''; } if (number == 4) { var search_div_id = 'fifth'; } document.getElementById(search_div_id).innerHTML = ajaxRequest.responseText; } } //$( "#"+search_div_id+" .filterbutton" ).easing("swing", {color: '#d3d3d3', easing: 'linear'}, 3000); //$( "#"+search_div_id+" .filterbutton #highlight" ).effect("highlight", {color: '#9e9e9e', easing: 'linear'}, 3000); //$("#"+search_div_id+" .landing_filterbutton #highlight").fadeIn("500"); //$("#"+search_div_id+" .landing_filterbutton #highlight").fadeOut("500"); } } function search_ajax_mobile(obj, number) { var ajaxRequest; // The variable that makes Ajax possible! try { // Opera 8.0+, Firefox, Safari ajaxRequest = new XMLHttpRequest(); } catch (e) { // Internet Explorer Browsers try { ajaxRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch (e) { try { ajaxRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) { // Something went wrong alert("Wrong browser"); return false; } } } // Create a function that will receive data sent from the serve //var id = document.getElementById('id').value; var root = obj.value; //alert(id+ " "+sort); var queryString = "?root=" + root + "&number=" + number; ajaxRequest.open("GET", "ajax_search_mobile.php" + queryString, true); ajaxRequest.send(null); ajaxRequest.onreadystatechange = display; function display() { if (ajaxRequest.readyState == 4) { var result = ajaxRequest.responseText; var split_result = result.split('_'); if (split_result[0] == 'products') { // alert('products'); if (number == 1) { var select11 = document.getElementById('m_select').value; var link = 'index.php?cPath=' + split_result[1]; } if (number == 2) { var select11 = document.getElementById('m_select').value; var select22 = document.getElementById('m_select2').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + split_result[1]; } if (number == 3) { var select11 = document.getElementById('m_select').value; var select22 = document.getElementById('m_select2').value; var select33 = document.getElementById('m_select3').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + select22 + '_' + split_result[1]; } if (number == 4) { var select11 = document.getElementById('m_select').value; var select22 = document.getElementById('m_select2').value; var select33 = document.getElementById('m_select3').value; var select44 = document.getElementById('m_select4').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + select22 + '_' + select33 + '_' + split_result[1]; } if (number == 5) { var select11 = document.getElementById('m_select').value; var select22 = document.getElementById('m_select2').value; var select33 = document.getElementById('m_select3').value; var select44 = document.getElementById('m_select4').value; var select55 = document.getElementById('m_select5').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + select22 + '_' + select33 + '_' + select44 + '_' + split_result[1]; } window.location = link; } else if (split_result[0] == 'category') { var select11 = document.getElementById('m_select').value; var select22 = document.getElementById('m_select2').value; var select33 = document.getElementById('m_select3').value; var link = 'index.php?cPath=' + select11 + '_' + select22 + '_' + split_result[1]; window.location = link; } else { if (number == 1) { var search_div_id = 'm_second'; document.getElementById('m_third').innerHTML = '

' + 'Druckertyp wählen' + '



Anmelden
Mein Konto
Warenkorb

🔍

Warenkorb (0) | 0,00 €

CanonLBP3250 Toner günstig kaufen (5)

ansehen | Zur Kasse

Bezeichnung Menge Summe
Es befinden sich derzeit keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Bruttopreis inkl. Mwst. 0,00 €
zzgl. Versandkosten innerhalb Deutschlands 4,99 €
Gesamtpreis inkl. Mwst. 4,99 €

Sie sind hier: Startseite > Canon > Canon LBP > Canon LBP-3250

Tinte & Toner

Bürobedarf Lebensmitteltinte

Kreatives

Brother Bürobedarf Canon Dell Epson HP Kodak Konica Minolta Kreatives Kyocera Lebensmittelfarbe Lexmark OKI Olivetti Panasonic Philips Ricoh Samsung Sharp Utax Xerox Zubehör ~Restposten/Rückläufer~ weitere Hersteller
Bastelbedarf Briefumschläge Computer-Zubehör Druckerpapier Etiketten Folien Kalender Kartonagen Klebemittel Kleinteile Korrekturroller Kreativsets Kunststoff-Box Lineale Mappen Power Bank Radiergummis Schulbedarf Spitzer Stifte Technik Versandtaschen
Canon 550/551XL Canon 570/571XL Canon 580/581XL Drucker Zubehör
3D-Drucker Filament Chip-Resetter Computer Zubehör Drucker Nachfülltinte Geschenke Nachfülladapter / Luftabsauger Reinigungsprodukte Spritzen zum Nachfüllen Verschluss-Stöpsel / Handbohrer
Adventskalender Bastelbedarf Kinder Eckentools Kreativsets Toner Transfer Wasserschiebefolie Werkzeuge White Toner

Sie sind hier: Startseite > Canon > Canon LBP > Canon LBP-3250

Canon LBP 3250 Toner günstig kaufen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 6269

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.